Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, IČO 42148278, so sídlom Brnianska 1J, 91105 Trenčín. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
1.2 Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa: Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, IČO 42148278, Brnianska 1J, 91105 Trenčín, email: denisa.adamkovicova@notar.sk
1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.A Všeobecne

2.1 Zákazník v súvislosti so svojou registráciou na webovom sídle Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová www.harmoniatrencin.sk poskytol Zhotoviteľovi v ods. 2.1 týchto obchodných podmienok uvedené údaje: (i) prihlasovací email, (ii) prihlasovacie heslo, (iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo obchodné meno právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresu bydliska fyzickej osoby, alebo adresu sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa.
2.2 Zákazník súčasne s vyššie uvedenou registráciou udelil Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok popri plnení si povinností Zhotoviteľa zo zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby aj na to, aby Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas trvania predmetnej registrácie spracovávala na účely marketingu Zhotoviteľa (najmä zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaní o novinkách v poskytovaných službách) vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).
2.3 Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS alebo telefónom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na www.notartrencin.sk (čas platnosti súhlasu). Zákazník ďalej berie na vedomie, že môže dôjsť k prenosu jeho osobných údajov aj do iných členských štátov EÚ. Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom www.notartrencin.sk. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

2. B Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona o ochrane osobných údajov

2.4 Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová oznamuje Zákazníkovi nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o jej právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová ako prevádzkovateľom informačného systému podľa týchto obchodných podmienok. Vyjadrením súhlasu uvedeným v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácií na www.notartrencin.sk, na účel špecifikovaný v ods. 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok.
2.5 Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, so sídlom Prúdy 1J, 91105 Trenčín, IČO: 42148278, ktorý získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
2.6 Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas platnosti registrácie Zákazníka na www.notartrencin.sk spracovával na účely marketingu (najmä na zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).
2.7 Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová je oprávnená spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo/mobilné telefónne číslo a prihlasovacia e-mailová adresa dotknutej osoby a prihlasovacie heslo.
2.8 Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová bude získavať osobné údaje Zákazníka prostredníctvom webovej stránky www.notartrencin.sk.
2.9 Dotknutá osoba poskytuje Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová svoje vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.
2.10 Osobné údaje nebudú poskytnuté sprostredkovateľom, prípadne obchodným partnerom Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová.
2.11 Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová z oddelenia marketingu, a prípadne iným zamestnancom Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, ktorým oprávnenie nakladať s osobnými údajmi vyplýva z pracovnoprávnych vzťahov voči Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení, z poverenia alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
2.12 Osobné údaje nebudú zverejňované. Uvedené sa však netýka možnosti spracovania údajov v rámci zverejňovaných štatistík a prehľadov predajov.
2.13 Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová predpokladá prenos osobných údajov do iných členských štátov EÚ.
2.14 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2.15 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 7.15 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
2.16 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.
2.17 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
2.18 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
2.19 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
2.20 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
2.21 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
2.22 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

V Trenčíne, dňa 1.12.2019