Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Trenčín

Úradné hodiny v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod., v stredu do 17:00 hod. Informácie: 0917 853 089 alebo mailom na denisa.adamkovicova@notar.sk

V príjemných, plne klimatizovaných priestoroch poskytujeme notárske služby. Nájdete nás v mestskej časti Za mostami v Trenčíne, na križovatke Bratislavskej a Brnianskej ulice, bezprostredne blízko pri vjazde a výjazde na diaľnicu D1, prístup jednoduchý z hlavnej cesty. K Notárskemu úradu je k dispozícii priestranné a bezplatné parkovisko priamo pred Notárskym úradom.

Notár – záruka nestrannosti

Notár je zárukou nestrannosti a kvalitného výkonu právnickej profesie. Spisuje a vydáva verejné listiny, je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.
background

Prečo spísať listinu u notára formou notárskej zápisnice?

Všetky listiny vyhotovené notárom majú formu notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je verejnou listinou. Verejná listina je v zmysle § 134 Občianskeho súdneho poriadku každá listina vydaná súdom Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v medziach ich právomoci ako aj listina vyhlásená osobitným predpisom za verejnú. Takou je aj notárska zápisnica. Verejná listina má vyššiu dôkaznú silu ako listina súkromná. Ak nie je dokázaný opak platí to, čo je potvrdené vo verejnej listine. Na rozdiel od listiny súkromnej, kde to čo je v nej napísané treba aj dokázať. Notársky poplatok za každý notársky úkon je pevne stanovený vyhláškou č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá je verejne prístupná.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Notár je viazaný ústavou, zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi. Každý si môže slobodne vybrať ktoréhokoľvek notára (okrem dedičských vecí). Notár môže odmietnuť vykonať úkon iba vtedy, ak je v rozpore Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky. Notár má konať ako nezainteresovaný, otvorený a čestný poradca svojich klientov. Žiadneho z nich nesmie zvýhodňovať ani diskriminovať vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské či politické presvedčenie.

Aké služby Vám môže poskytnúť notár?

Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová
Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • o iných právnych úkonoch
Konania vo veciach notárskych úschov
 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi
Osvedčovanie právne významných skutočností
 • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • vyhlásení o vydržaní podľa §63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • protestácii zmeniek
 • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • tom, že je niekto nažive
 • iných skutočnostiach
Činnosť súdneho komisára
 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu
Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
 • Notársky centrálny register určených právnickych osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín
Iná činnosť notárskeho úradu
 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
Elektronické konanie na kataster a na obchodný register
 1. Pri spísaní zmlúv a dohôd (darovacia, kúpna zmluva,iné…) formou notárskej zápisnice a ich podaním na kataster nehnuteľností elektronicky prostredníctvom notára so zaručeným elektronickým podpisom sa správny poplatok zníži o 50 % a pri vyhotovení oznámenia o zamýšľanom návrhu zníženie o ďalších 15,- EUR- , čiže namiesto 66,- EUR zaplatíte 18,- EUR ! A kataster musí rozhodnúť v kratšej lehote v tomto konaní, t.j. už do 20 dní.
 2. Podobne platí, že v prípade, ak Vám vyhotovíme návrhy na zápis na Obchodný register a návrh podá elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, správny poplatok je nižší o 50 % ! Teda:
 • za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným zaplatíte správny poplatok súdu 150,- EUR (namiesto 300,- EUR)
 • za prvozápis akciovej spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 375,- EUR (namiesto 750,-) EUR
 • za zápis zmien v spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 33,00 EUR (namiesto 66,00 EUR).

Informujte sa kedykoľvek o tejto službe osobne na našom notárskom úrade alebo telefonicky.

Cenník

Poplatky u notára sú stanovené Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR 31/1993 Z.z.. Základom odmeny je väčšinou cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Pri osvedčovaní a niektorých iných úkonoch sú stanovené ceny paušálne.

Overenie jedného podpisu: 2,39 € + 20% DPH, spolu 2,87 €

Overenie jednej strany listiny: 1,33 € + 20% DPH, spolu 1,60 €

Overenie jednej strany listiny, ktorá má vzťah k cudzine: 2,66 € + 20% DPH, spolu 3,19 €

Výpis z Obchodného registra – každá strana výpisu: 1,33 € + 20% DPH = 1,60 € (krát počet strán ak má výpis viac strán)

Príloha vyhlášky 31/1993 Z.z. vo formáte PDF:

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás na tel. čísle: +421 32 65 820 72
background
KONTAKTY

Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová
ÚRADNÉ HODINY V PRACOVNÉ DNI OD 8:00 DO 16:00 HOD., v stredu do 17:00 hod.

Brnianska 1J, Trenčín 91105
Tel: +421 32 65 820 72
Mobil: +421 917 853 089
Facebook