Notárska činnosť

Notár – záruka nestrannosti

Notár je zárukou nestrannosti a kvalitného výkonu právnickej profesie. Spisuje a vydáva verejné listiny, je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.
Notár je viazaný iba Ústavou, zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
Každý si môže slobodne vybrať ktoréhokoľvek notára (okrem dedičských vecí). Notár môže odmietnuť vykonať úkon iba vtedy, ak je v rozpore Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky.
Notár má konať ako nezainteresovaný, otvorený a čestný poradca svojich klientov. Žiadneho z nich nesmie zvýhodňovať ani diskriminovať vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské či politické presvedčenie.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Prečo spísať listinu u notára formou notárskej zápisnice?

  1. Všetky listiny vyhotovené notárom majú formu notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je verejnou listinou. Verejná listina je v zmysle § 134 Občianskeho súdneho poriadku každá listina vydaná súdom Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v medziach ich právomoci ako aj listina vyhlásená osobitným predpisom za verejnú. Takou je aj notárska zápisnica. Verejná listina má vyššiu dôkaznú silu ako listina súkromná. Ak nie je dokázaný opak platí to, čo je potvrdené vo verejnej listine. Na rozdiel od listiny súkromnej, kde to čo je v nej napísané treba aj dokázať.
  2. Notársky poplatok za každý notársky úkon je pevne stanovený vyhláškou č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá je verejne prístupná.

Aké služby Vám môže poskytnúť notár? Viac čítajte tu.


POZOR! Elektronické konanie na kataster a na obchodný register!

  1. Pri spísaní zmlúv a dohôd (darovacia, kúpna zmluva,iné...)  formou notárskej zápisnice a ich podaním na kataster nehnuteľností  elektronicky prostredníctvom notára so zaručeným elektronickým podpisom sa správny poplatok zníži o 50 % a pri vyhotovení oznámenia o zamýšľanom návrhu zníženie o ďalších 15,- EUR- , čiže namiesto 66,- EUR zaplatíte 18,- EUR ! A kataster musí rozhodnúť v kratšej lehote v tomto konaní, t.j. už do 20 dní.
  2. Podobne platí, že v prípade, ak Vám vyhotovíme návrhy na zápis na Obchodný register a návrh podá elektronicky  so zaručeným elektronickým podpisom, správny poplatok je nižší o 50 % ! Teda:
  • za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným zaplatíte správny poplatok súdu 165,50 EUR  - namiesto 331,50 EUR
  • za prvozápis akciovej spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 331,50 EUR  - namiesto 663,50 EUR
  • za zápis zmien v spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 33,00 EUR  - namiesto 66,00 EUR.

Informujte sa kedykoľvek o tejto službe osobne na našom notárskom úrade alebo telefonicky: kontakt