Aké služby Vám môže poskytnúť notár?

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • o iných právnych úkonoch

Osvedčovanie právne významných skutočností
Vydávanie osvedčení o:

 • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • vyhlásení o vydržaní podľa §63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • protestácii zmeniek
 • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • tom, že je niekto nažive
 • iných skutočnostiach

Konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnickych osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu

Iná činnosť notárskeho úradu

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach